The Pokémon Company International, Inc. — Zásady používania médií

Spoločnosť The Pokémon Company International, Inc. („TPCi“) alebo jej filiálky sprístupňujú obrázky, audio, video a iný materiál chránený autorským právom, obchodné značky, ochranné známky, značky služieb, logá („Materiál súvisiaci s obchodnou značkou“), nachádzajúce sa na tejto stránke (súhrnne „Obsah“) pod podmienkou dodržiavania týchto Zásad.
 
Obmedzená licencia: Obsah je určený výlučne na redakčné a informačné účely, vrátane blogov, novín, spravodajských webových stránok, časopisov a iných médií. TPCi vám udeľuje nevýlučné obmedzené právo a licenciu na používanie Obsahu výlučne na informačné a redakčné účely. V žiadnom prípade nemáte oprávnenie obchodne využívať Obsah, vrátane predaja Obsahu alebo vyberania poplatkov za jeho sprístupnenie, ale nielen to. Licencia udelená v týchto Zásadách je prísne obmedzená na nekomerčné účely. Túto licenciu nesmiete sublicencovať ani prevádzať na žiadne tretie strany. Obsah nesmiete upravovať, meniť alebo vytvárať z neho odvodené diela.
 
Obmedzenia: Obsah nesmiete používať (i) spôsobom, ktorý naznačuje partnerstvo, sponzorovanie alebo podporu; (ii) spôsobom, pri ktorom naša značka alebo logo sú najvýraznejšou alebo nápadnou črtou toho, čo tvoríte; alebo (iii) v spojitosti s akýmikoľvek materiálmi, ktoré sú podľa nášho výlučného uváženia neprípustné, ilegálne alebo inak pohoršujúce.
 
Používanie značky: Materiál súvisiaci s obchodnou značkou nesmiete používať: (i) v mene vášho podniku, produktu, služby, aplikácie, v názve domény, účtu na sociálnych médiách alebo v inej ponuke či publikácii (online alebo offline); (ii) výraznejšie než je názov vášho produktu, služby, značky alebo publikácie; (iii) na nijakom tovare, ktorý predávate alebo distribuujete; (iv) spôsobom, ktorý naznačuje príslušnosť k TPCi, sponzorovanie, podporu alebo schválenie zo strany TPCi pri akýchkoľvek publikáciách, produktoch alebo službách; alebo (v) spôsobom, ktorý mení alebo skresľuje Materiál súvisiaci s obchodnou značkou. Bez toho, aby sa obmedzilo vyššie uvedené, Materiál súvisiaci s obchodnou značkou nesmiete používať nijakým spôsobom, ktorý zneváži alebo zoslabí Materiál súvisiaci s obchodnou značkou alebo ktorý vrhá zlé svetlo na TPCi alebo jej výrobky alebo služby. Rozsah, v akom TPCi rozšíri alebo vydá ďalšie pokyny na používanie značky, musíte pri akomkoľvek použití Materiálu súvisiacom s obchodnou značkou striktne dodržiavať, v súlade s týmito pokynmi na používanie značky.
 
Ustanovenie o pravosti: K žiadnemu Obsahu nesmiete pridať žiadne vodoznaky ani zobraziť oznámenie o svojom vlastnom copyrighte alebo obchodnej značke alebo copyrighte a obchodnej značke tretej strany v spojitosti s Obsahom, pokiaľ to vopred písomne neschváli TPCi.
 
Vlastníctvo: Všetky práva na Obsah vlastní TPCi, prípadne jej poskytovatelia licencií tretích strán. Nič z vyššie uvedeného nemožno vykladať ako udelenie väčšieho práva, než je dočasná, odvolateľná licencia na používanie Obsahu striktne nekomerčným spôsobom, ako je tu uvedené.
 
Obsah poskytnutý „tak, ako je“: TPCi nedáva žiadne záruky týkajúce sa Obsahu. Všetok Obsah sa poskytuje „tak, ako je“ a v maximálnom rozsahu povolenom platným právom, TPCi nebude mať voči vám ani žiadnej tretej strane žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, zranenia alebo nároky akéhokoľvek charakteru, ktoré vzniknú z vášho používania Obsahu alebo v súvislosti s ním.
 
Konflikt s podmienkami Games Press Ltd.: V prípade konfliktu týchto Zásad s podmienkami Games Press Ltd. platnými pre webovú stránku Games Press, stávajú sa tieto Zásady nadradenými.