The Pokémon Company International, Inc. — הנחיות לשימוש במדיה

The Pokémon Company International, Inc. (“TPCi”) או מי מסניפיה מציעים תמונות, חומרי שמע, סרטונים וחומרים אחרים עם זכויות יוצרים, וכן מותגים, סימנים מסחריים, סימני שירות, לוגואים ("חומר המיתוג") הכלולים בדף זה (במשותף, "התוכן") הכפופים להנחיות אלו.

רישיון מוגבל: התוכן נועד לשימוש בלעדי למטרות עריכתיות או אינפורמטיביות, כולל בבלוגים, עיתונים, אתרי חדשות, כתבי עת ומדיה אחרת. TPCi מעניקה לך זכות ורישיון מוגבלים ולא-בלעדיים לשימוש בתוכן, אך ורק למטרות עריכתיות או אינפורמטיביות. בשום אופן אין לך היתר למסחר את התוכן, כולל, בין השאר, על ידי מכירת התוכן או גביית עמלה עבור הגישה אליו. הרישיון המוענק בהנחיות אלו מוגבל אך ורק לשימושים לא-מסחריים. חל איסור על רישוי-משנה (sublicense) של הרישיון הזה או להעביר אותו לצד ג'. חל איסור על עדכון, שינוי או יצירת עבודות נגזרות של התוכן

מגבלות: אין להשתמש בתוכן (1) באופן שרומז על שותפות, מתן חסות או תמיכה; (2) באופן שהופך את המותג או הלוגו שלנו לאלמנט הבולט ביותר של היצירה שלך; או (3) בהקשר לאף חומרים שעל פי שיקול דעתנו הבלעדי נחשבים כדוחים, לא חוקיים או פוגעניים באופן אחר.

השימוש במותג: אין להשתמש בחומר המיתוג: (1) בשמו של העסק, המוצר, השירות, האפליקציה, שם התחום, חשבון המדיה החברתית שלך, או כל מבצע או פרסום אחר (מקוון ולא מקוון); (2) באופן שיהיה בולט יותר מאשר שם המוצר, השירות, המותג או הפרסום שלך; (3) באף מרצ'נדייס שהנך מוכר או מפיץ; (4) באופן שרומז על קשר, חסות, תמיכה או אישור של TPCi לאף פרסומים, מוצרים או שירותים; או (5) באופן שמשנה או מעוות את חומר המיתוג. ללא הגבלת האמור לעיל, לא תשתמש בחומר המיתוג באופן שמכתים או מדלל את חומר המיתוג, או שמעמיד את TPCi או את מי ממוצריה או שירותיה באור שלילי. במקרה ש-TPCi תמסור או תספק לך הנחיות נוספות לשימוש במותג, כל שימוש שתעשה/י בחומר המיתוג יתאים באופן הדוק להנחיות השימוש במותג זה.

ייחוס: חל איסור על הוספת סימני מים מכל סוג לאף תוכן, ועל הצגת הודעת הסימן המסחרי או זכויות היוצרים שלך או של צד ג' בהקשר לתוכן, אלא אם קיבלת הסכמה מראש של TPCi.

בעלות: TPCi, ואם רלוונטי גם בעלי הרישיון צד ג' שלה, מחזיקים בכל הזכויות על התוכן. דבר מהאמור לעיל לא ייחשב כאילו הוענק לך רישיון זמני הניתן-לביטול להשתמש בתוכן באופן שאינו מסחרי באופן הדוק, כמצוין במסמך זה.

התוכן מוצע "כפי שהוא": TPCi אינה מבטיחה שום הבטחות שהן בנוגע לתוכן. כל התוכן מוצע "כפי שהוא", ובמידה המרבית המותרת על פי החוק הרלוונטי, לא תהיה ל-TPCi שום מחויבות לך או לשום צד ג' על כל נזקים, פציעות או תביעות מכל סוג שינבעו לשימוש שלך בתוכן או בהקשר לשימוש כזה.

חוסר תאימות עם תנאי Games Press Ltd: במקרה של חוסר תאימות כלשהו של הנחיות אלה עם תנאי Games Press Ltd החלים על אתר Games Press, ההנחיות האלה הן שיחולו.